Yhtiö- ja sopimusoikeus

Yhtiöoikeus

Eri yhtiömuotoja koskee oma lainsäädäntönsä, joka tulee ottaa huomioon, kun yhtiössä tehdään päätöksiä esimerkiksi rahoitukseen, varojen jakoon, yritysjärjestelyihin, yhtiömuodon muuttamiseen tai yhtiön lopettamiseen liittyen.

Yhtiöoikeudelliset säännökset tulee tuntea, jotta tietää miten menettelyllisesti pitää toimia, mikä on oikea toimielin yhtiössä tekemään päätöksen, vaaditaanko päätökselle enemmistön kannatusta vai kaikkien toimielimen jäsenten yksimielisyyttä, mitä päätökseen tulee kirjata eli päätöksen sisältö ja liittyykö päätökseen kaupparekisteri-ilmoitus tai muu viranomaisilmoitus.

”Eri yhtiömuotoja koskee oma lainsäädäntönsä, joka tulee ottaa huomioon, kun yhtiössä tehdään päätöksiä esimerkiksi rahoitukseen, varojen jakoon, yritysjärjestelyihin, yhtiömuodon muuttamiseen tai yhtiön lopettamiseen liittyen.”

Pienissä yhtiöissä ei yleensä ole yhtiöoikeudellista asiantuntemusta ja siksi yhtiön päätöksenteko ei aina täytä yhtiöoikeuden vaatimuksia. Virheellinen menettely ja puuttuva dokumentointi päätöksistä on riski yhtiön vastuuhenkilöille ja nousee helposti esille esimerkiksi silloin, kun yhtiö myydään, yhtiössä suoritetaan verotarkastus tai yhtiön omistajien tai vastuuhenkilöiden välille syntyy erimielisyyttä koskien yhtiössä tehtyjä toimenpiteitä.

Yhtiöoikeudellista osaamista vaatii erityisesti laaja yrityskauppa, johon liittyy yhtiön oikeudellinen tarkastus (Due Diligence), rahoituksen järjestely yhtiön sisäisesti ja ulkopuolisten rahoittajien avulla, vastuuhenkilömuutokset ja erilaisten sopimussuhteiden uudelleen järjestely.

Kokonaisuutta täytyy tarkastella oikeudellisesti monesta näkökulmasta ja me huolehdimme aina asiakkaan puolesta, että yhtiöoikeudellinen päätöksenteko tehdään oikeassa järjestyksessä ja oikealla menettelyllä. Laadimme yhteistyössä asiakkaan kanssa asiaan liittyvät asiakirjat ja ohjeistamme menettelytavan olkoon kyse isommasta kokonaisuudesta tai yksittäiseen toimenpiteeseen liittyvästä päätöksenteosta.

Yhtiöoikeudellista osaamista tarjoamme myös oikeudenkäyntiin ja riidanratkaisuun liittyvissä asioissa. Mikäli yhtiö tai sen vastuuhenkilöt ovat riidan osapuolena, yhtiöoikeuteen erikoistunut asianajaja on syytä valita avustajaksi.

Sopimusoikeus

Laadimme erilaisia sopimuksia tai kommentoimme sopimusluonnoksia asiakkaamme näkökulmasta. Sopimusvapaus on sopimusoikeuden lähtökohta ja sopimuksen osapuolet voivat lähtökohtaisesti laatia haluamillaan ehdoilla sopimuksia joko suullisesti tai kirjallisesti.

Sopimusvapautta saattaa rajoittaa lainsäädännön pakottavat säännökset, joiden tarkoitus on usein suojella sopimuksen heikompaa osapuolta. Esimerkiksi työsopimuslaki ja sovellettava työehtosopimus täytyy ottaa huomioon työsopimusta laadittaessa, joten tämä sopimustyyppi ei ole puhtaasti sopimusvapauden piirissä. Sopimusten laadinnassa tuleekin tuntea riittävästi asiaan sovellettavaa lainsäädäntöä, ettei sopimukseen tule ehtoja, jotka voivat osoittautua pätemättömiksi.

”Sopimusten laadinnassa tuleekin tuntea riittävästi asiaan sovellettavaa lainsäädäntöä, ettei sopimukseen tule ehtoja, jotka voivat osoittautua pätemättömiksi.”

Sopimus lähtökohtaisesti sitoo sen osapuolia ja siksi kannattaa riittävästi käyttää aikaa sopimusehtojen läpikäyntiin ja miettiä erilaisia tilanteita, joissa sopimus tulee sovellettavaksi. Hyvä sopimushallinta on osa riskien hallintaa, mutta luo myös luottamusta osapuolten välille, kun ehdoista on sovittu riittävän selvästi ja huomioiden molempien osapuolten intressit. Sopimus on osapuolten neuvottelujen tulos, mutta ei välttämättä lopullinen tulos, sillä sopimusneuvottelut voi aina käynnistää uudelleen.

Käänny meidän puoleemme, kun haluat laatia uuden sopimusluonnoksen toisen sopimusosapuolen hyväksyttäväksi tai tarkistuttaa olemassa olevan sopimuksen ehtoja. Tyypillisiä yrityksen sopimuksia ovat mm. työsopimus, johtajasopimus, osakassopimus, liikehuoneiston vuokrasopimus, myyntiedustus- ja jälleenmyyntisopimus, alihankintasopimus ja sopimus koskien tuotteen tai palvelun myyntiä.