Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvonmääritys voidaan laatia koko yhtiön tai sen liiketoiminnan osalta. Arvonmääritystä tarvitaan monissa tilanteissa; yleisimmin silloin, kun yhtiön osakkeita, yhtiöosuuksia tai liiketoimintaa ollaan luovuttamassa. Yritysvarallisuuden arvostaminen ositusta tai perukirjaa varten voi myös edellyttää arvonmääritystä.

Osakeanti, osakkeiden ja yhtiöosuuksien kauppa tai lahjoitus tarvitsee taustakseen useimmiten yhtiön arvonmäärityksen, vaikka luovutukselle olisikin ennalta mietitty hinta tai arvo, koska verotuksessa luovutushintaa verrataan käypään arvoon. Verohallinto on antanut oman ohjeen koskien varojen arvostamista perintö- ja lahjaverotuksessa ja ohjeessa on omana kohtanaan yritysvarallisuuden arvostaminen.

”Verotusperusteinen arvonmääritys, joka perustuu verohallinnon ohjeeseen, soveltuu hyvin lahjoituksiin ja sukulaisten välisiin luovutuksiin, joissa usein haetaan alinta mahdollista luovutushintaa.”

Arvonmääritystä siis tarvitaan verotusseuraamusten laskemiseksi, mutta arvonmäärityksen kautta selvitetään myös yrityksen arvo varallisuuseränä ja yrityksen tuloksentuottokyky. Menetelmiä on erilaisia, arvonmäärityksen tueksi voidaan laskea tulevien kassavirtojen arvo, erilaisia tunnuslukuja ja kertoimia, joiden tarkoitus on antaa tietoa esimerkiksi yrityskaupan eli investoinnin takaisinmaksuajasta tai tuotosta.

Arvonmääritys ei anna yhtä absoluuttista arvoa

Arvonmääritys ei anna koskaan yhtä absoluuttista arvoa. Eri menetelmillä saadaan erilaisia arvoja riippuen mitä näkökulmaa painotetaan. Kassavirtaperusteinen arvonmääritys esimerkiksi antaa tietoa yrityksen tuloksentuottokyvystä, kun tehdään tiettyjä oletuksia liiketoiminnan tulevaisuudesta ja tulevista tuotoista ja kuluista.

”Viime kädessä yrityksen arvon ratkaisee neuvotteluiden lopputuloksena sovittu hinta, johon vaikuttaa muun muassa markkinatilanne ja osapuolten neuvotteluasema.”

Yrityksen purkutilanteessa yrityksen arvo realisoituu tase-erien kautta; omaisuus myydään, velat maksetaan ja kertyneet varat tilitetään omistajille. Tulevaisuuden tuotto-odotuksia ei tällöin saa lunastettua.